DZIAŁ X
Przepis końcowy


Art. 517. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.

TPL_BACKTOTOP