kodeks spółek handlowych najważniejsze informacje


kodeks spółek handlowych najważniejsze informacje i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji bieżących i projektowanych. Przedsiębiorstwo może odkryć się w orbicie przestępczości gospodarczej także jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik czyli narzędzie. W każdej z tych sytuacji przedsiębiorstwo i jej menedżerowie są narażeni na negatywne skutki: prawne, finansowe, reputacyjne. Udział przedsiębiorstwa w przestępstwie gospodarczym może być wynikiem działania umyślnego, jak i sprawozdawczość finansowa w polsce niedochowania zasad ostrożności i starannego działania, osoby ze spółki lub osoby z zewnątrz. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, jakże reżim odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze zaostrza się także na poziomie legislacyjnym, w jaki sposób i w praktyce. Ciężar odpowiedzialności karnej spoczywającej zasadniczo na sprawcach – osobach fizycznych, zaczyna promieniować na inne podmioty niekoniecznie bezpośrednio zaangażowane w przestępczość gospodarczą. Przykładem w tym obszarze jest poszerzający się wachlarz możliwości orzekania przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, nawet lepiej przedsiębiorstwa, jeżeli służyło popełnieniu przestępstwa. Ściganie karne bywa podobnie wynikiem niewłaściwej oceny podjętego niebezpieczeństwa biznesowego. Istotnym przełomem będzie wejście w życie projektowanej nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabronione pod groźbą kary, której celem jest usprawnienie ścigania przestępczości gospodarczej. W celu ograniczania ryzyk powiązanych z prowadzoną aktywnością gospodarczą, konieczna jest świadomość na temat ryzyk, sposobów zarządzania nimi, dodatkowo mechanizmów obrony. Podczas artykułu o spółkach handlowych: opowiemy o formach przestępczości gospodarczej, jej źródłach, formach, rodzajach, przedstawimy na przykładach, w jaki sposób przedsiębiorstwo i podmiot gospodarczy mogą być uwikłane w przestępczość gospodarczą, przedstawimy reguły osobistej i korporacyjnej odpowiedzialności karnej według zasad obowiązujących dotychczas także nowych (projektowanych),wskażemy, jakie inne konsekwencje mogą zagrażać przedsiębiorstwu, w przypadku uwikłania w przestępstwo gospodarcze (przepadek, odpowiedzialność finansowa), podpowiemy, w który sposób można zarządzać ryzykiem odpowiedzialności karnej i co może stanowić dowód obrony w przypadku wszczęcia postępowania karnego. Przedsiębiorcy niezależnie od skali i sektora gospodarczego prowadzonej działalności, w tym menedżerowie, członkowie zarządów, osoby reprezentujące przedsiębiorstwa. Program artykułu o spółkach handlowych: Wprowadzenie: od ryzyka do przestępstwa: Czym jest przestępczość gospodarcza. Formy, źródła, rodzaje. Praktyka. Analiza przypadku (kazusy): Przedsiębiorstwo jako sprawca. Przedsiębiorstwo jako narzędzie. Przedsiębiorstwo jako beneficjent. Skutki uwikłania: Odpowiedzialność karna – dla kogo: Osoby fizyczne. Przedsiębiorstwo - reguły korporacyjnej odpowiedzialności karnej i sankcje: Zasady dotychczasowe. Nowe normy Odpowiedzialność majątkowa. Mit o przepadku przedsiębiorstwa. Przepadek korzyści z przestępstwa. Zwrot korzyści uzyskanej w zakresie dofinansowania. Odpowiedzialność posiłkowa. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Zarząd przymusowy na przedsiębiorstwie. Jak zarządzać ryzykiem prawnokarnym związanym z biznesem: System wewnętrznych procedur zgodności: Podstawowe parametry. Jak zbudować program dostosowany do przedsiębiorstwa? Jak używać opracowany program, by był skuteczny? Kultura jako miernik co reguluje kodeks spółek handlowych efektywności. Gdy organ ścigania nie odpuszcza – ściganie vs. obrona: Procedury zgodności jako argument obrony. Dowód z analizy ekonomicznej. Pozycja przedsiębiorstwa w procesie (obrona razem czy osobno?).

Komentarze: 1


noavatar.png
Aleksandra Bieniaszewska Pracownik państwowej jednostki budżetowej 2020-05-05

Od razu będę sprzęgał rss feed, ponieważ nie mogę znaleźć hiperłącza subskrypcji poczty elektronicznej lub biuletynu. Czy masz jakieś? Proszę pozwolić mi zrozumieć, że mogę zapisać się. Dzięki.