Prowadzenie ksiąg rachunkowych wypłata świadczeń pieniężnych


Prowadzenie ksiąg rachunkowych wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – indeks księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych również sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, także początkujących jakim sposobem i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną pojedyncze zadania realizowane poprzez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych aspektach wydatkowania dotacji i sprawozdawczości. Omówione zostaną problemy z realizacją plany finansowego wydatków i przychodów dodatkowo upoważnienia w tym zakresie. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z programami resortowymi dedykowanymi ośrodkom pomocy społecznej na rok 2020. Podczas artykułu uczestnicy dowiedzą się m.in. Jak prawidłowo zbudować plan walutowy przychodów i wydatków, Jak spełniać zmian w planie finansowym wyrażenie omowne upoważnień w tym zakresie, Jak wydatkować dotacje z budżetu państwa w ramach realizowanych zadań, Jak konstruować budżety na potrzeby realizacji programów resortowych SENIOR +, Opieka 75+, usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, posiłek w szkole i w domu, Jak ewidencjonować na kontach księgowych koszty i wydatki, środki utrzymania i przychody w podziale na indywidualne jak prowadzić księgi rachunkowe ośrodków pomocy społecznej zadania z podaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, Jak sporządzać sprawozdania budżetowe oraz ich powiązanie z sprawozdawczością w aplikacji CAS. Polecamy także Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS, za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych osób którym powierzono obowiązki w zakresie:, zamówień publicznych, dokonywania wydatków, VAT centralizacja, opłaty budżetowych, Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym omówienie wszystkich upoważnień dla organu zarządzającego i kierownika jednostki, Dyscyplina finansów publicznych Omówienie podstawowego aspektu naruszeń mogących zalegać w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych, Plan finansowy podstawą dokonywania wydatków budżetowych Omówienie zasad dokonywania przemian w planach finansowych oraz zatwierdzania tych zmian, Ewidencja/schemat rachunkowy wydatków i kosztów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym, świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne wychowawcze, zasoby finansowe alimentacyjny „dobry start” dodatki mieszkaniowe stypendia szkolne i inne, wydatki bieżące faktury za media zakupy usługi szkolenia opłaty sorty i inne, wynagrodzenia rejestr poszczególnych składników wynagrodzeń, Ewidencja/schemat księgowy przychodów i przychodów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, odpłatności za świadczone usługi usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu na rzecz bezdomnych pobyt w ośrodkach wsparcia obiady dla seniorów, zwroty świadczeń nienależnie pobranych prowadzenie ksiąg rachunkowych ośrodków pomocy społecznej na podstawie umowy zlecenia z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń, Zadania OPS rządowe i samorządowe, peryfraza poszczególnych zadań z uwzględnieniem problemów księgowych, ujmowania poszczególnych wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej także prawidłowy aspektu ich rozliczeń:, zadania samorządowe zasiłki celowe pobyt w DPS schronisko na rzecz bezdomnych, usługi opiekuńcze dożywianie ośrodki wsparcia zespół interdyscyplinarny rodziny zastępcze asystenci rodzin, zadania rządowe § 201 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, dodatki energetyczne specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne kieszeń alimentacyjny karta dużej rodziny, zadania rządowe § 203 składki zdrowotne od zasiłku stałego, zasiłek z przerwami zasiłek stały dożywianie zasiłki i stypendia szkolne asystenci rodzin, Sprawozdanie budżetowe:, proporcja sprawozdań, kalendarium sprawozdawczości, sprawozdanie Rb-27S, sprawozdanie Rb – 27 ZZ, sprawozdanie Rb – 28S, sprawozdanie Rb- 50, sprawozdania z operacji finansowych, Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego oraz UE, umów zasad realizacji poszczególnych programów ewidencji księgowej, opisu dowodów księgowych sprawozdawczości i innych problemów w tym zakresie:, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 rż, usługi opiekuńcze „75+”, opieka wytchnieniowa, główny punkt opiekuńczo – mieszkalne, posiłek w szkole i w domu, projekty dofinansowane z UE WUP ROPS

Komentarze: 2


noavatar.png
Adam Bartosiewicz podatki 2020-04-21

Dziękuję bardzo za zapewnienie osobom wyjątkową okazję do czytania artykułów i wpisów z blogów z tej witryny. Zwykle jest to tak świetne, że nie ma się świetnie, bo osobiście i moim pracownikom biurowym przeszukuję twój blog przynajmniej trzy razy, by zbadać najnowsze rzeczy, które masz. I na pewno zawsze jestem zawsze szczęśliwy w odniesieniu do pomysłów, które serwujesz. Niektóre z najlepszych pomysłów na tej stronie są z pewnością najbardziej korzystne

noavatar.png
Krzysztof Gawroński wizytator w Kuratorium Oświaty 2020-04-25

Z pewnością możesz zobaczyć swoją wiedzę w pracy, którą piszesz. Sektor ma nadzieję na bardziej namiętnych pisarzy, takich jak ci, którzy nie boją się mówić, jak oni wierzą. Zawsze podążaj za sercem.