Prawo

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi.

Dodany: 2020-06-25 | Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane zmiana

Nowe prawo budowlane - zmiana trybu uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Możliwości wypowiedzenia umów

Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Nowelizacja KSH kodeks spółek

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp z oo ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za nieistnienie prowadzenia rejestru udziałowców lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od wejścia.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Prawo restrukturyzacyjne Analiza

Prawo restrukturyzacyjne - Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych w sprawach, w jakich wnioski wpłynęły po 112016 r sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0


Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych uzupełnienia dokumentów w trybie art 26 ust 3 ustawy i nowe Prawo zamówień publicznych - główne zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem.

Dodany: 2020-05-26 | Komentarze: 0


komentarz do ustawy o ochronie osób

komentarz do ustawy o ochronie osób i mienia i Procedura karna w zarysie. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 2


Gospodarka odpadami BDO 2020 Omówienie Rocznego

Gospodarka odpadami BDO 2020 Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 2


Gmina i zaskarżenie uchwały rady gminy do sądu administracyjnego

Gmina i zaskarżenie uchwały rady gminy do sądu administracyjnego znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy prawidłowych zasad działania.

Dodany: 2020-02-28 | Komentarze: 3


Strona www jest przeznaczony szczególnie dla

Strona www jest przeznaczony szczególnie dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy także aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych także z Polskiej.

Dodany: 2020-02-13 | Komentarze: 1