ZFŚS 2020 Podmioty zobowiązane do tworzenia


ZFŚS 2020 Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS blog o ZFŚS skierowane jest do osób zajmujących się tematyką ZFŚS, jakie posiadają przedtem podstawową wiedzę w tym obszarze i są zainteresowane jej poszerzeniem. Blog o ZFŚS ma na celu wszechstronne reprezentacja zadań powiązanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wraz z omówieniem zmian na 2020 r. Blog o ZFŚS zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o zfśs 2020 kto musi tworzyć przykłady i trening przez wzgląd którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących artykułów a zarówno podzielić się wśród sobą odpis na zfśs 2020 dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. Zobacz jakim sposobem działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opcja wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego, spełnienie warunków umożliwiających wybór, zasady wypłaty świadczenia urlopowego, świadczenie urlopowe a przychód pracownika, dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego, opcja pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego, warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego, Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS, możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych, opcja swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu, obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu, Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS, krąg osób uprawnionych definicja członków rodzin, osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich, objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu, jakże zdefiniować emeryta rencistę byłego pracownika, uzależnienie pomocy od rodzaju umowy stażu pracowniczego wymiaru etatu, Ustawowy obszar aktywności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian, na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS, imprezy masowe a pytanie sytuacji życiowej materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN, pożyczki na cele mieszkaniowe, zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS, oprocentowanie pożyczki, skutki podatkowe umorzenia pożyczki na rzecz pracownika byłego pracownika dodatkowo emeryta czyli rencisty, Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych, sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, testowanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów, na podstawie jakich artykułów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny, czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS, program 500+ a eksperymentowanie sytuacji życiowej, Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych, osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu, co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, wysokość odpisów w 2020 roku odmrożenie czy zamrożenie kwoty? ustawa okołobudżetowa, wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych, wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS, o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS, Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym, metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu, korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu, Przejście całości innymi słowy części zakładu na innego pracodawcę, środki pieniężne przekazywane w wypadku przejścia całości innymi słowy części zakładu na nowego pracodawcę, w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków, termin na przekazanie środków, Procedura wydania znaczenia i wprowadzanie zmian do ZFŚS, obowiązek konsultacji przemian ze związkami zawodowymi, czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek przemiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych, wybór przedstawiciela załogi pracowników, Komisje socjalne, normy tworzenia komisji socjalnych, skład komisji, komitet socjalna jako organ opiniodawczy, komitet socjalna jako organ przyznający świadczenia, Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS zmiany od 01 stycznia 2020 r, paczki dla pracowników, bony towarowe, bilety i karnety dla pracowników, zapomogi na rzecz pracowników, Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty 1000 i 6000 zł w danym roku, Pozostałe zmiany 2020 roku